1925. gads

< 1924 < 1925 > 1926 >

1924.-1925.
mācības gada beigās Valsts Bauskas vidusskolā bij 126 audzēkņi,

Valsts Bauskas vidusskolu beidz 13 audzēkņi.

Pilnu realskolas kursu notecejušā māc. gadā beiguši un gatavibas apliecibas saņēmuši sekošie audzekņi un audzeknes:

1. Kalniņa Elza no Bauskas
2. Mikune Freda ?? no Bornsmindes pag.
3. Mūrniece Berta no Bauskas pag.
4. Neimanis Jānis no Bauskas
5. Roznieks Edgars no Lietavas – Žeimes
6. Žilevic Apolonija no Šenbergas pag.
7. Žiema Milda no Ceraukstes pag.
8. Ranķe Amanda no Bauskas pag.
9. Vanaga Anna no Bauskas pag.

10. Vanagu Katrina* no Bauskas pag.
Apliecibu par pilna realskolas kursa beigšanu saņēma:
11. Kurpniece Erna no Bauskas
12. Laidena ?? Venta ?? no Rundales pag.
13. Mūrniece Vera no Bauskas pag.
* Attiecībā uz 4. kl. audzekni Vanagu Katrinu (no Bauskas pag.), kura jau no š. g. apriļa mēn. guļ uz slimo gultas, iekustinats jautajums par gatavibas apliecibas izsniegšanu viņai bez gala pārbaudijumiem uz gada sekmju pamata.

Absolventu saraksts minēts no “Bauskas Wehstnesis” 1925-06-19: Parādīt

“Bauskas Wehstnesis” 1925-06-19 :

Valsts Bauskas realskolā

š. g. 17. junijā, piedaloties bērnu vecakiem un visai pedagoģiskai saimei, notika gada akts.
Aktu ievadīja ar attiecigu lūgšanu mācitajs G. Turss.
Pēc tam realskolas priekšnieks sniedza pārskatu par šīs mācibas iestades darbibu notecejušā gadā.

1924./25. māc. gadā kā pedagoģiskie spēki realskolā darbojās
11 personas,

8 vīrieši un
3 sievietes.

Noturetas 22 pedagoģiskās un 4 skolas padomes sedes.

Skolā pasniegti visi mācibas priekšmeti, kas ietilpst realskolu programā;
no jauna ievesta latiņu valodas pasniegšana kā neobligatorisks priekšmets nobligatoriskās jaunās svešas valodas vietā.
Latiņu valodas māciba realskolas abzolventiem atver ceļu uz visām augstskolas nodaļām.

Skolas nauda pārskata laikā bij noteikta 3000 rbļ. no skolnieka gadā visās klasēs.
25% trūcigo skolnieku atsvabināti no skolas naudas maksašanas — kopumā par 85500 rbļ.
Bez tam no valsts līdzekļiem trūcigakiem skolniekiem izsniegts pabalsts kopsumā 7500 r.

No skolas naudam ienācis 309000 rbļ.

No valsts līdzekļiem skolas uzturešanai asigneti:

1] skolas darbinieku algām 1.361.537 rbļ.,
2] saimniec. un kanclejas izdevumiem 31137 r.,
3] mācibas līdzekļiem un inventaram 76137 r.,

— kopā 1.468.811 r.

Viena skolnieka audzinašana realskolā notecejušā gadā valstij izmaksajuse 11.676 r., neierēķinot šai sumā skolas apkurinašanu un apgaismošanu, ar ko viņu pabalsta pilsētas pašvaldiba.

No mācibas līdzekļiem un inventaram atvēletām sumam

papildinata skolas biblioteka ar 201 grāmatu kopvērtībā 20151 rbļ.,
kā ari iegādati daži citi mācibas piederumi.

Visu gadu skolā funkcioneja 5 klases,

viena sagatavošanas un
4 vidusskolas klases.

Gada laikā skolā

no jauna iestājušies 47 skoleni,
izstājušies 12.

Mācības gada beigās skolā bij 126 skoleni,

56 zēni un
70 meitenes;

no viņiem

120 Latvijas pavalstnieki,
6 Lietavas,

pēc konfesijas

118 luteraņi,
8 katoļi ;

pēc tautības visi bij latvieši,
pēc socialā stāvokļa pa lielakai daļai trūcigu vecaku bērni.

Par bērnu veselibu un higienisko stāvokli skolā rūpejās skolas ārsts. Dr. K. Beieram atteicoties no skolas ārsta amata vājas veselības dēļ, par realskolas ārstu apstiprinata, no š. g. 15. februara, Dr. Z. Bērziņa.

Skolnieku sekmes mācibās raksturo sekošie dati.

Uz gada un pārbaudijumu sekmju pamata nākošā augstakā klasē pārcelti, ieskaitot š. g. absolventus, 83 skoleni;

nolikts pēceksamens 41 skolniekam:

  • vienā mācibas priekšmetā 20,
  • divos, ieskaitot visas matematikas nozares par vienu priekšmetu, 17 un
  • 3 priekšmetos 4 skolniekiem.

Ja pieņem, ka vismaz puse no pēdejo kategoriju audzekņiem iztures pēceksamenu, tad sekmigo skolnieku skaits pacelsies līdz 103 jeb 81,7% no visa skolnieku skaita, kas atzīstams par pilnīgi apmierinošu sekmibas procentu.
Nepietiekošu sekmju dēļ atstāts uz otru gadu klasē viens audzeknis;
tapat viens skolnieks nesekmibas dēļ, nosēdejis divus gadus vienā klasē, izlēgts no skolas.

– – –

Noslēdza Gada aktu ar Valsts himnas nodziedašanu.

Jau iesākta jaunu skolenu uzņemšana realskolā nākošam 1925./26. mācibas gadam. Pieteikšanās skolas kanclejā, iesniedzot

  • liecibu par pamatskolas kursa beigšanu,
  • vecuma zīmi un
  • baku potešanas apliecibu.

Realskolas direktors P. Pakalniņš

< 1924 < 1925 > 1926 >

Ko teiksi?