Par skolu

Skolēnu skaits Bauskas Valsts ģimnāzijā
2016./2017.m.g. -337 skolēni
2015./2016.m.g. – 332 skolēni
2014./2015.m.g. – 329 skolēni
2013./2014.m.g. – 331 skolēni

Bauskas Valsts ģimnāzijas

Vecāku padomes pārstāvji 2016./2017.m.g.

Klase Vārds, uzvārds
7.a Mārcis Rācenājs
7.b Jānis Kalinka
7.c Svetlana Brazjuļe
8.a Lāsma Maikūne
8.b Igors Strazds
9.a Sandra Lapinska
9.b Iveta Brūvere
9.c Sintija Barovska
10.a Daiga Macpane
10.b Zigurds Kalējs
10.c Māris Freimanis
11.a Inita Kārkliņa
11.b Linda Kaufmane
11.c Inga Jackeviča
12.a Jeļena Naumoviča
12.b Jolanta Spundiņa
12.c Ilona Stankeviča
Skolas padomes sastāvs:
Skolotāji: Raimonds Žabovs, Kristīna Kuzmiča, Inguna Sarguna, Daiga Telnere, Gunta Dzene.
Vecāki:
Klase Vārds, uzvārds
7.a Mārcis Rācenājs
7.b Jānis Kalinka
7.c Svetlana Brazjuļe
8.a Lāsma Maikūne
8.b Igors Strazds
9.a Sandra Lapinska
9.b Iveta Brūvere
9.c Sintija Barovska
10.a Daiga Macpane
10.b Zigurds Kalējs
10.c Māris Freimanis
11.a Inita Kārkliņa
11.b Linda Kaufmane
11.c Inga Jackeviča
12.a Jeļena Naumoviča
12.b Jolanta Spundiņa
12.c Ilona Stankeviča
Skolēni:
8.klases – Gatis Breijers, Vanesa Tarasēviča
9.klases – Elīza Stella Štraumane
10.klases – Samanta Cielava, Annija Vērmane
11.klases – Evelīna Skalberga, Monika Sokolovska
12.klases -Dina Briede
Bauskas Valsts ģimnāzija izveidota 2011. gada 1. septembrī,
kad reorganizējot Bauskas 1. vidusskolu tiek radītas divas skolas –
Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas sākumskola.

2012. gada 3. septembrī Bauskas Valsts ģimnāzijā mācās 346 skolēni.

Skolēnu skaita izmaiņas 21.gadsimtā
skolēnu skaits pa gadiem Bauskas 1. vidusskolā
Skolēnu skaits pa klašu grupām 2012./2013. mācību gadā

Bauskas Valsts ģimnāzijā akreditētas šādas izglītības programmas:

  1. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma
    (kods 23011111)
  2. Pamatizglītības 2.posma ( 7.-9.klase ) profesionāli orientētā virziena programma( kods 23014111)
  3. Pamatizglītības 2.posma ( 7.-9.klase ) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 23013111)
  4. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (kods 31011011)
  5. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma (kods 31014011 komerczinības)
  6. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (kods 31012011)
  7. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (kods 31013011)

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība:

Raimonds Žabovs – direktors
Kristīna Kuzmiča – izglītības metodiķe
Maruta Lagzdiņa – direktora vietniece izglītības jomā
Terēzija Pundure – direktora vietniece izglītības jomā
Solvita Lauzēja – direktora vietniece audzināšanas jomā
Aivars Zubovs – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Skolotāji Bauskas Valsts ģimnāzijā 2016./2017. mācību gadā:

Nr. Vārds Uzvārds Priekšmets Klase
1 Johanna Adakovska Matemātika
2 Egita Atslēga Latviešu valoda 12.c
3 Sarmīte Ābelniece Vēsture
Politika un tiesības
Filosofija
7.b
4 Bruno Bahs Vizuālā māksla
5 Inta Banka Ekonomika un
Komerczinības
Ģeogrāfija
12.a
6 Alda Baranova Bioloģija 10.c
7 Agita Barkova Sociālās zinības
8 Aija Bildjuga Angļu valoda 11.c
9 Anita Borinta Vācu valoda
10 Vija Cerusa Latviešu valoda
11 Gunta Dzene Matemātika 7.c
12 Līga Elmane Psiholoģija
13 Anete Ēberliņa Ķīmija, bioloģija
14 Ināra Graudiņa Latviešu valoda 11.a
15 Malda Ignatjeva Krievu valoda
16 Dmitrijs Jemeļjanovs Fizika
17 Vaira Karpiča Matemātika 10.a
18 Inese Karūsa Latviešu valoda 12.b
19 Lilita Krastiņa Matemātika 11.b
20 Kristīna Kuzmiča Izglītības metodiķe
21 Maruta Lagzdiņa Angļu valoda
Direktora vietniece
izglītības jomā
22 Solvita Lauzēja Komerczinību pamati ‘

Direktora vietniece audzināšanas jomā

8.b
23 Valda Ozola Infomātika
24 Ivars Prīsis Sports
25 Terēzija Pundure Krievu valoda
Direktora vietniece
izglītības jomā
26 Linda Razalinska Mūzika
27 Inguna Sarguna Ģeogrāfija 9.c
28 Ingrīda Slaktere Sports 9.b
29 Iveta Slavīte Mājturība un
tehnoloģijas
Tehniskā grafika
10.b
30 Irēna Slesare-Koluža Krievu valoda 9.a
32 Ina Spēkmane Angļu valoda
32 Daiga Telnere Kulturoloģija
Vēsture
8.a
33 Anita Vallenčuka Angļu valoda,
Vācu valoda
7.a
34 Aija Vanaga – Puriņa Ķīmija
Dabaszinības
35 Valentīna Veļičko Krievu valoda
36 Andrejs Vasiļjevs Sports
37 Raimonds Žabovs Sports
Direktors
38 Valdis Žeikars Mājturība un
tehnoloģijas

Atbalsta personāls:

Līga Elmane – psihologs
Janīna Leja – Informācijas centra vadītāja
Anda Žurevska – Āne – bibliotekāre
Agita Barkova – sociālais pedagogs pamatskolas posmā
Maija Pavasare – medmāsa, tālr.26823676

– – –
Bauskas Valsts ģimnāzijas nolikums
Bauskas Valsts ģimnāzijas vēsture

Ko teiksi?