ZPD noformēšana

(teksts ieskenēts 2008-01-28)

Bauskas 1. vidusskola
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība
Pielikums Nr.4

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu noformēšana

Darbus raksta latviešu valodā, izņemot cittautu valodniecībā un literatūrā.

Darba pamatteksts ir

Darbam var būt pielikums, ne garāks par trešo daļu no pamatteksta lapaspušu skaita.

Darbam ir jābūt datorsalikumā. Darbs jāraksta vienā lapas pusē.

Burtu izmērs — 12, intervāls — 1,5, veids — Times New Roman.

Lapaspuses darbā jānumurē. Jaunā lapaspusē jāsāk visas darba galvenās daļas, bet nodaļas un apakšnodaļas turpina rakstīt jau aizsāktā lapaspusē.
Lapas nedrīkst būt ieliktas atsevišķos plastikāta vāciņos.

Katrā zinātniski pētnieciskajā darbā obligātas šādas daļas:
1. Titullapa.
2. Satura rādītājs.
3. Ievads.
4. Satura izklāsts (zinātniskā darba pamatdaļas, to nodaļas un apakšnodaļas).
5. Secinājumi un priekšlikumi
6. Izmantoto avotu un literatūras saraksts.
7. Kopsavilkums.
8. Pielikumi (var būt).

Titullapā jānorāda:
1. Skolas, kurā skolēns mācās, nosaukums.
2. Zinātniskā darba nosaukums.
3. Darba veids (zinātniski pētnieciskais darbs).
4. Darba izpildītāja vārds, uzvārds, klase.
5. Zinātniskā darba vadītāja (konsultanta) amats, vārds, uzvārds.
6. Darba izpildes dati — pilsēta un gads.

Satura rādītājs.
1. Satura rādītāju ievieto tūlīt aiz titullapas kā otro zinātniskā darba lapu.
2. Šajā lapā jāraksta virsraksts „Saturs”. Tas informē par visām darba sastāvdaļām.
3. Visiem virsrakstiem jābūt formulētiem tieši tā, kā tas ir rakstīts darba tekstā.
4. Aiz katra satura elementa nosaukuma lapaspuses labajā pusē cits zem cita rakstāms tas lapaspuses numurs, kurā attiecīgais virsraksts atrodas.
5. Saīsinājums „lpp.” aiz numura nav jāraksta.
6. Visas zinātniskā darba satura izklāsta nodaļas vai apakšnodaļas ir jānumurē.

Ievads.
1. Ievadam īpaša virsraksta (nosaukuma) nav.
2. Ievadā motivē temata izvēli, tā aktualitāti un novitāti, sava darba konkrēto mērķi, uzdevumus un savas pamatidejas darbā, norāda pamatmateriālu un temata izstrādāšanas metodes.
3. Ievada nobeigumā jāraksturo darba uzbūve — galvenās daļas un nodaļas, tajā apskatāmo tēmu un problēmu loks, galvenie sasniegumi.

Satura izklāsts.
1. Zinātniskā darba pamatdaļās ietverts ievadā izvirzīto tēmu, problēmu un uzdevumu risinājums.
2. Satura izklāsts sākams ar teorētisko atziņu analīzi, šīs daļas apjoms nedrīkst būt lielāks par 1/4 no darba kopapjoma.
3. Pētnieciskās daļas galvenais materiāls ir paša skolēna savāktie fakti, novērojumi, pētījumi. To analīzei, spriedumiem un secinājumiem jābūt pamatotiem.
4. Ieteicams izveidot pārskata tabulas, shēmas, diagrammas, iekļaut darba tekstā arī ilustrācijas, fotogrāfijas, kartes u.c. labi pārskatāmus materiālus. Šiem materiāliem jābūt ar nosaukumiem, un tie ir jānumurē.
5. Apjomīgus materiālus ieteicams ievietot darba pielikumā. Nodaļu tekstā jābūt norādēm uz attiecīgajiem pielikuma elementiem.
6. Ieteicams darbā lietot pēc iespējas īsākas citu autoru atziņas un arī tikai tad, ja tās nepieciešamas savu uzskatu pamatošanai.
7. Citātus zinātniskajā darbā iesaista dažādi. Garāki citāti parasti tiek rakstīti tiešās runas veidā. Tāds citāts jāsāk ar lielo burtu un jāliek pēdiņās. Citējot tikai nelielu daļu no kāda teikuma, to var gramatiski iekļaut tekstā. Tāds citāts arī jāliek pēdiņās, bet nav jāsāk ar lielo burtu.
8. Gan citātiem, gan domu pārstāstījumam (nelieto citātu tieši, bet pārstāsta citu zinātnieku atzinumus) obligāti jānorāda avots (grāmata, raksts vai cits materiāls, kurā izmantotā atziņa uzrakstīta). Uz citāta avotiem jānorāda ar īpašu pierakstu, ko sauc par bibliogrāfisku atsauci.
9. Bibliogrāfiskās atsauces var būt dažādas (trīs veidi; skat. Hahele R., Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga : RaKa, 2005.) Visbiežāk izmanto parindes vai arī iekavās raksta citētās grāmatas kārtas numuru izmantoto avotu un literatūras sarakstā.

Secinājumi un priekšlikumi
1. Šai daļai jābūt īsai, konkrētai. Tajā atspoguļo darba rezultātu novērtējumu un to atbilstību pētījuma mērķim, kā ari darba gaitā radušos patstāvīgos atzinumus, priekšlikumus turpmākajiem pētījumiem.
2. Visbiežāk secinājumus pieņemts veidot par katru nodaļu vai apakšnodaļu, atklājot galveno, kas attiecīgajā nodaļā patstāvīgi izpētīts.
3. Jācenšas izvairīties no liekvārdības un vispārzināmu apgalvojumu izteikšanas.
4. Priekšlikumiem jābalstās uz secinājumiem un jābūt reāli īstenojamiem turpmākajā darbībā

Kopsavilkums.
1. Kopsavilkumā ieteicams ietvert darbā pašu svarīgāko. Tajā noteikti vajadzētu būt ievadā izvirzītajai problēmai un secinājumiem, kas iegūti darbā.
2. Kopsavilkuma apjoms nedrīkst pārsniegt vienu lapaspusi.
3. Kopsavilkums jāiesniedz atsevišķi. Lai būtu drošība, ka atsevišķi iesniegtais kopsavilkums nenoklīst, ieteicams tā kopiju ievietot pašā darbā.
4. Kopsavilkumam jābūt latviešu un svešvalodā.

Izmantoto avotu un literatūras saraksts.
1. Ievietojams darba beigās. Vispirms sarakstā norāda izmantotos avotus (nepublicētos un publicētos), tad alfabēta kārtībā literatūru.
2. Sarakstu veido saskaņā ar Latvijas Valsts standartu ISO 690 “Dokumentācija, bibliogrāfiskās norādes” prasībām. (Pielikums Nr.5)

Pielikumi.
1. Pielikumos tiek ievietoti materiāli, kuri palīdz izprast tekstu, atspoguļo pētnieciskā darba procesu un rezultātu.
2. Kā pielikumi darbā var būt:

1) analizētā materiāla pārskata shēmas un tabulas;
2) anketu paraugi, fotogrāfijas, zīmējumi, kartes, kartoshēmas, rasējumi u.c;
3) analizēto vārdu alfabētiskais saraksts.

3. Pielikumi jānumurē.
4. Katrai pielikuma vienībai (shēmai, tabulai, fotogrāfijai u.c.) jābūt nosaukumam.
5. Pielikumi neietilpst darba kopējo lapaspušu skaitā.

► ZPD ◀

9 Comments »

 1. karina teica

  2008-05-20 @ 01:29

  Loti svariga un noderiga informacija skolniekiem lai tiktu gala ar shiem aarpraatiigi sarezhgitajiem darbiem.

 2. Spreader teica

  2009-02-04 @ 11:40

  Mada sarežģītā valodā , tas vienīgais kas nepatīk, pārējais ir ideāli 🙂

 3. Elegansko teica

  2010-01-18 @ 22:58

  Vareetu veel pievienot kaadu vizuaalu materiaalu, lai vieglaaka taa saprasana, jo mums taas galvas taadas pasmagas.. 😀
  Bet taa liels paldies arii par so info..

 4. niks teica

  2010-01-20 @ 15:09

  Varētu pievienot kādu gatavu zpd par paraugu tad gan būtu ok

 5. Jameson teica

  2010-01-27 @ 22:18

  Nevar kads ielik kaa uztaisit saturu un ievadu lūdzu? 🙂

 6. *** teica

  2010-02-10 @ 14:21

  Kā var atrast “pielikums 5” ?! NAV!

 7. sintija teica

  2011-03-30 @ 17:30

  paldies savadak netiktu gala

 8. Pēteris teica

  2011-10-20 @ 21:55

  man jau bessiiii ievadu nevar uzrakstīt!!!!! Kas man rakstīt izvēlējos tēmu, jo tā bija vienīgā, man tā pat neinteresē, un rakstu lai dabūtu atzīmi!!!

 9. elbarto:) teica

  2015-03-29 @ 22:56

  tas darbs man taa sarezgi dzivi tikai problemas:)

Ko teiksi?