ZPD izstrādes kārtība

(teksts ieskenēts 2008-01-28)

Spēkā esošs no 01.11.2007.

BAUSKAS 1. VIDUSSKOLA
SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU
IZSTRĀDES KĀRTĪBA

Izdots saskaņā ar IZM 2003. gada 25. februāra rīkojumu Nr.90

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība nosaka prasības pētniecisko darbu izstrādes organizācijā, noformēšanā, vērtēšanā.
 2. Pamats skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei ir IZM 2003.gada 25.februāra rīkojums Nr.90 „Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības nolikums”

II. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi un uzdevumi

 1. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi ir:
  • sekmēt skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un darbības attīstību;
  • ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai zinātnē;
  • veicināt skolēnu profesijas izvēli.
 2. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības galvenie uzdevumi:
  • iepazīties ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba būtību, organizāciju un metodēm;
  • veidot prasmes darbā ar zinātnisko literatūru un tehniskajiem līdzekļiem;
  • apgūt prasmi apstrādāt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus;
  • apgūt prasmi noformēt zinātniski pētnieciskā darba rezultātus;
  • apgūt prasmi uzstāties zinātniskajās konferencēs;
  • veidot nepieciešamās prasmes un attieksmes zinātniskajai sadarbībai izglītības iestādē, valstī un starptautiskajā mērogā.

III. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizācija

 1. Katram Bauskas 1 .vidusskolas skolēnam vidusskolas laikā ir jāizstrādā zinātniski pētnieciskais darbs.
 2. Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs tematiski organizēts sekcijās atbilstoši zinātnes nozarēm un attiecīgajiem skolas mācību priekšmetiem.
  Rajona un valsts līmenī sekciju skaits ir noteikts:

  • Humanitāro zinātņu sekcijas:
   • latviešu valodniecība,
   • latviešu literatūras zinātne un vēsture,
   • cittautu valodniecība (angļu, franču, krievu, vācu) un ārzemju literatūras zinātne un vēsture,
   • mākslas zinātne (glezniecība, tēlniecība, arhitektūra, dizains, etnogrāfija),
   • kulturoloģija,
   • psiholoģija,
   • pedagoģija;
  • Sociālo zinātņu sekcijas:
   • socioloģija,
   • ekonomika,
   • politoloģija,
   • vēsture (arī kultūrvēsturiskais mantojums),
   • filozofija,
   • tieslietas;
  • Dabaszinātņu sekcijas:
   • matemātika,
   • fizika,
   • ķīmija,
   • bioloģija,
   • zemes zinātne (arī ekonomiskā ģeogrāfija),
   • informātika,
   • astronomija,
   • veselības zinātne.
 3. Skolēns var izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu citā jomā, ja to apstiprina darba vadītājs.
 4. Vienu zinātniski pētniecisko darbu var izstrādāt ne vairāk kā 2 skolēni.
 5. Viens darba vadītājs var vadīt ne vairāk kā 6 zinātniski pētnieciskos darbus.
 6. 10.klasē līdz 1.maijam jāizvēlas darba tēma, darba vadītājs, jāiesniedz direktora vietniecei izglītības jomā zinātniski pētnieciskā darba pieteikums (Pielikums Nr. 1., Veidlapa 1_zpd)
 7. 11.klasē līdz 1.oktobrim jāiesniedz zinātniski pētnieciskā darba izstrādes plāns (Pielikums Nr. 2., Veidlapa 2_zpd)
 8. Ne vēlāk kā nedēļu pirms 1.semestra beigām skolēns iesniedz darba melnrakstu (vismaz 2/3 apjomā no plānotā) novērtēšanai darba vadītājam.
 9. Skolēniem ZPD jānodod un jāaizstāv skolas administrācijas noteiktajā dienā februārī.
 10. Vienu nedēļu pirms darba aizstāvēšanas darbs jāiesniedz darba vērtētājam.
 11. Pēc komisijas ieteikuma 1 darbs no katras sekcijas iesniedzams aizstāvēšanai rajona ZPD konferencē.
 12. Skolā zinātniski pētniecisko darbu konferenci rīko par skolēnu zinātniski pētniecisko darbību atbildīgais direktora vietnieks.

IV. Skolēnu zinātniski pētnieciskā darba vērtēšana

 1. 11.klases 1.semestrī darba vadītājs autora darba melnrakstu (vismaz 2/3 apjomā no plānotā) novērtē ar i/ni. Klases audzinātājs vērtējumu ieraksta liecībā un protokolā.
 2. ZPD vērtējums 10 ballu sistēmā tiek ielikts 11.klases 2.semestrī mācību priekšmetā kā apkopojošais vērtējums, protokolā un liecībā. Ja ZPD sekmīgi tiek aizstāvēts konferencē rajonā vai valstī, galīgais vērtējums atbilstoši komisijas lēmumam var tikt paaugstināts.
 3. Ja darbs netiek nodots noteiktajā termiņā, skolēns nesaņem vērtējumu (n/v). Skolēnam tiek noteikts mācību gada pagarinājums līdz 15.jūnijam.
 4. Darbus vērtē ar direktora rīkojumu apstiprināti recenzenti atbilstoši izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem. (Pielikums Nr.3, Veidlapa 3_zpd). Zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas kritērijus apstiprina skolas Metodiskā padome.
 5. Zinātniski pētnieciskā darbu gala vērtējums veidojas no darba vadītāja, recenzenta un mutiskā ziņojuma vērtējumiem.

V. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu noformēšana

 1. Darbi jānoformē atbilstoši prasībām. (Pielikums Nr.4)
 2. Darba sagatavošana aizstāvēšanai skolā (papīrs, kopēšana, skenēšana, printēšana) jāveic par skolēnu līdzekļiem.
 3. Iespēju robežās izmantojami skolas datori.
 4. Skola nodrošina datora izmantošanas iespējas, papīru, kopēšanu, skenēšanu, printēšanu, iesiešanu u.c. nepieciešamo gadījumos, ja darbi tiek gatavoti rajona konferencei vai ZPD konferencei valstī.

VI. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtības pieņemšana un grozījumu veikšana

 1. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtību un Grozījumus tajā saskaņo Pedagoģiskās padomes sēdē un apstiprina skolas direktors.
 2. Grozījumus skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtībā var ierosināt veikt Metodisko komisiju vadītāji (pamatojoties uz komisijas ierosinājumu), Metodiskās padomes un Pedagoģiskās padomes dalībnieki.

Bauskas 1.vidusskolas direktors /R. Žabovs/
15.10.2007.
Saskaņots
Pedagoģiskās padomes sēdes lēmums nr. 2
18.10.2007.

Pielikums Nr.3 “Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas vērtēšanas kritēriji
Pielikums Nr.4 “Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu noformēšana

Ko teiksi?