Skolas nolikums

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes
2011.gada 28.aprīļa sēdē
(prot.Nr._6_, _14_§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
“Bauskas Valsts ģimnāzija”
NOLIKUMS

Bauskā

2011.gada 28.aprīlī
Nr.12

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Valsts ģimnāzija” (tālāk tekstā – skola) ir Bauskas novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas izglītības programmu īstenošanai. Skola ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” pakļautībā.
2. Skolas juridiskā adrese: Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
3. Skolai ir juridiskas personas tiesības, tai ir zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu, kā arī noteikta parauga veidlapas. Skolai ir sava simbolika – karogs, dziesma un skolas žetons. Skolai ir norēķinu konti kredītiestādēs.

II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un galvenie uzdevumi

4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartos noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.

6. Skolas galvenie uzdevumi:

6.1. īstenot licencētās vispārējas pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) un vispārējās vidējās izglītības programmas;
6.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
6.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
6.4. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem izglītojamiem;
6.5. veikt reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas.

III. Īstenojamās izglītības programmas

7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programmas. Skola īsteno:

7.1. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmu
(kods 23011111);
7.2. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods 31011011);
7.3. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmu (kods 31014011 komerczinības);
7.4. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu (kods 31012011);
7.5. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (kods 31013011).
8. Skola var īstenot interešu izglītības programmas.

IV. Izglītības procesa organizācija

9. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda.
10.Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku nosaka Ministru kabinets.
11. Izglītojamo uzņemšana skolā un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā, atbilstoši dibinātāja apstiprinātai skolas „Izglītojamo uzņemšanas kārtībai”.
12. Mācību darba pamatorganizācijas forma skolā ir mācību stunda, mācību nodarbība. Izglītojamo mācību slodzes sadalījums pa nedēļas dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izglītības programmai skolas direktora apstiprinātajā mācību priekšmetu stundu sarakstā, ar kuru pirms katra semestra sākuma tiek iepazīstināti izglītojamie un pedagogi.

13. Mācību priekšmetu stundu saraksts:

13.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību priekšmetu stundu plānā noteiktās mācību stundas un klases stundu;
13.2. neietver izglītības programmā noteiktās ārpusstundu nodarbības, kas ir izglītības programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu;
13.3. ir pastāvīgs visu mācību gadu un izmaiņas tajā var izdarīt skolas direktors, direktora vietnieks vai skolas direktora norīkota persona.
14. Izglītojamo interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu kursi u.c. nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem īsteno pirms vai pēc mācību stundām, ja skolā ir iesniegts izglītojamo vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums.
15. Mācību stundas, mācību nodarbības ilgums skolā ir 40 minūtes.
16. Izglītojamiem divas reizes gadā– semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par izglītojamā mācību sasniegumiem.
17. Saziņai ar izglītojamo vecākiem skolā ir noteiktas formas dienasgrāmatas un skolvadības sistēma „e-klase”.
18. Dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai izveido skolas pedagoģisko padomi. Pedagoģiskās padomes darbības virzienus un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums.
19. Metodiskā darba koordinēšanai un pedagogu profesionālās tālākizglītības veicināšanai skolā izveido Metodisko padomi. Metodiskās padomes darbības virzieni un kompetence noteikta tās reglamentā.
20.Valsts izglītības standartos un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskās komisijās. Metodiskās komisijas darbības virziens un kompetence noteikta tās reglamentā.

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

21. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un skolas Iekšējās kārtības noteikumi.

VI. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības

22. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
23. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvos aktos. Direktors vada skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
24. Direktoram ir vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī pienākumus nosaka direktors.
25. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora ieteikumu norīko pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.
26.Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots direktora vietnieks.
27. Pedagogus darbā var pieņemt konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi.
28. Pedagoga pienākumus, atbildību un tiesības nosaka Izglītības likums un pedagoga amata apraksts un darba līgums.
29. Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus, to skaitu saskaņo ar dibinātāju.
30. Skolas tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos un darba līgumos.

VII. Skolas pašpārvalde

31. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās izglītības likuma prasībām tiek izveidota skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.
32. Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās izglītības likumā un skolas padomes nolikumā.
33. Lai realizētu Izglītības likumā noteiktās tiesības, izglītojamie var veidot izglītojamo pašpārvaldi. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās nolikumā.

VIII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

34. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus (nolikumi, kārtības, noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
35. Priekšlikumus par grozījumiem skolas darbu reglamentējošajos dokumentos var izteikt dibinātājs, skolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki.
36. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
37.Skolas Attīstības plānu un skolas „Izglītojamo uzņemšanas kārtību” saskaņo ar skolas dibinātāju.

IX. Saimnieciskā darbība

38. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu.
39. Skola nodrošina ēdināšanas pakalpojumus.
40. Skola var sniegt citus pakalpojumus (telpu īre u.c.), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai. Maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus apstiprina dibinātājs ar savu lēmumu.

X. Finansēšanas kārtība

41. Finansēšanas avoti ir:

41.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;

41.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
41.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:

41.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
41.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
41.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
42. Skolā izglītības programmas apguve izglītojamiem ir bez maksas. Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka skolas dibinātājs.
43. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina skolas dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā skola finansējama no dibinātāja budžeta.
44. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu izmantošanu skolas direktors sniedz pārskatu skolas padomei.
45. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
46. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un/vai klases telpu remonti ar vecāku iegādātiem materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.

XI. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

47. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XII. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

48. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora priekšlikuma.

XIII. Citi normatīvajos aktos noteiktie skolas pienākumi

49. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
50. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
51. Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
52. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs, tā tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
53. Iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina skolas direktors un saskaņo ar skolas padomi.
54. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
55. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
56. Skola nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem un informācijas pakalpojumiem. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola nodrošina saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
57. Skola uztur Valsts izglītības informācijas sistēmas elektronisko datu bāzi.
58. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām skola nodrošina darba aizsardzības un drošības instrukciju un to izpildes ievērošanu.

DIREKTORS R.ŽABOVS

Komentāri slēgti.