Sadarbība ar vecākiem

Bauskas 1. vidusskolas
Kārtība, kādā notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem

Bauskā
01.09.2008.

Izdots saskaņā ar Skolas nolikuma 33.12.p.

I Vispārīgie noteikumi

1. Kārtība, kādā notiek sadarbība ar izglītojamo (turpmāk – Kārtība) nosaka Bauskas 1. vidusskolas (turpmāk – Skola) pedagogu un izglītojamo vecāku, aizbildņu sadarbības mērķus, uzdevumus, jomas un formas.
Kārtība nosaka izglītojamo vecāku, aizbildņu informēšanas kārtību un priekšlikumu izteikšanas kārtību.

II Kārtības mērķi un uzdevumi

2. Sekmēt pedagogu un izglītojamo vecāku sadarbību, lai nodrošinātu izglītības un audzināšanas programmas kvalitatīvu īstenošanu.
3. Veicināt vecāku līdzdalību skolas darba organizācijas pilnveidošanā
4. Veicināt skolas un vecāku labvēlīgas sadarbības vides uzlabošanos.
5. Informēt izglītojamo vecākus par skolas darbu.
6. Aktivizēt vecāku līdzdalību skolas darba kvalitātes vērtēšanā.

III Sadarbības jomas un formas

7. Skola sadarbojas ar izglītojamo vecākiem šādās jomās:
7.1. mācību saturs;
7.2. mācīšana un mācīšanās;
7.3. skolēnu sasniegumi;
7.4. atbalsta sniegšana skolēniem;
7.5. skolas vides uzlabošana;
7.6. resursu izmantošana;
7.7. darba organizācija;
7.8. izglītības kvalitātes vērtēšana.
8. Skolā izmantojamās sadarbības formas:
8.1. aptaujas,
8.2. iesniegumi, ierosinājumi,
8.3. sadarbības līgumi,
8.4. vienošanās veidlapas,
8.5. dienasgrāmatas un sekmju grāmatiņas,
8.6. individuālās sarunas,
8.7. informatīvas vēstules,
8.8. vecāku sapulces,
8.9. Skolas padomes sēdes,
8.10. Vecāku padomes sēdes,
8.11. atklātās stundas,
8.12. atvērto durvju dienas,
8.13. informatīvi pasākumi citās izglītības iestādēs,
8.14. Vecāku dienas (vienu reizi mēnesī),
8.15. lekcijas pedagoģijā, psiholoģijā, saskarsmes kultūrā,
8.16. nodarbības ar atbalsta personālu,
8.17. kopēji pasākumi, ekskursijas,
8.18. karjeras dienas, pasākumi,
8.19. projektu darbi,
8.20. labdarības akcijas,
8.21. koncerti,
8.22. pateicības raksti un apsveikumi,
8.23. informācija medijos u.c..
9. Pedagogs izvēlas piemērotākās sadarbības formas un var izmantot arī citas sadarbības formas.

IV Kārtība, kā informē izglītojamo vecākus

10. Skola sniedz izglītojamo vecākiem informāciju par visiem ar izglītību un audzināšanu saistītajiem jautājumiem.
11. Informāciju vecākiem sniedz klases audzinātājs, priekšmeta skolotājs, direktora vietnieks izglītības jomā, direktora vietnieks audzināšanas jomā, direktors un atbalsta personāls individuālās sarunās, sapulcēs.
12. Informāciju par jauninājumiem izglītības saturā sniedz:
12.1. vecāku sapulcēs,
12.2. Skolas padomes sēdēs,
12.3. Vecāku padomes sēdēs.
13. Informāciju par skolas darba organizāciju sniedz:
13.1. skolas mājas lapā,
13.2. dienasgrāmatās, sekmju grāmatiņās,
13.3. vecāku sapulcēs.
14. Informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem, izaugsmes dinamiku sniedz:
14.1. e-žurnāls,
14.2. dienasgrāmatas, sekmju grāmatiņas,
14.3. liecības, vērtējumu izraksti,
14.4. ziņojumi vēstules formā.
15. Informāciju par skolas iekšējās kārtības noteikumiem sniedz:
15.1. līgumi starp skolu un vecākiem,
15.2. informatīva lapa skolēnu dienasgrāmatās un sekmju grāmatiņās,
15.3. pie informācijas stenda,
15.4. vecāku sapulcēs,
15.5. skolas mājas lapā.
16. Informāciju par sasniegumu vērtēšanas sistēmu sniedz:
16.1. informatīva lapa skolēnu dienasgrāmatās un sekmju grāmatiņās,
16.2. ISEC mājas lapa.
17. Informāciju par valsts pārbaudes darbiem sniedz:
17.1. instruktāža par valsts pārbaudes darbiem 3., 6., 9., 10., 11., 12. klasē vecāku sapulcē,
17.2. ISEC mājas lapā.
18. Izglītojoša informāciju par pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem sniedz:
18.1. lekcijas, semināri, konferences,
18.2. sarunas ar pedagogu un atbalsta personālu.
19. Informāciju par klases aktivitātēm sniedz:
19.1. 3 reizes mācību gadā klašu vecāku sapulcēs,
19.2. dienasgrāmatā vai sekmju grāmatiņā,
19.3. informatīvās vēstulēs.
20. Informāciju par fakultatīvajām, interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām sniedz:
20.1. atskaites koncerti skolā, pilsētas tautas namā,
20.2. iesniegumi,
20.3. dienasgrāmatā vai sekmju grāmatiņā,
20.4. pie informācijas stenda,
20.5. Skolas mājas lapā.
21. Informāciju par individuālā darba (konsultāciju) stundām sniedz:
21.1. pie informācijas stenda,
21.2. dienasgrāmatās un sekmju grāmatiņās.
22. Informāciju par apmeklētāju pieņemšanas laikiem sniedz:
22.1. pie informācijas stenda,
22.2. dienasgrāmatās un sekmju grāmatiņās.
23. Informāciju par skolas sasniegumiem, piedāvātajām sniedz:
23.1. Atvērto durvju dienas 1. – 4. klasēm,
23.2. Informācijas diena nākamā mācību gada 10. klasēm,
23.3. vecāku sapulcē,
23.4. Skolas mājas lapā.
24. Informāciju par darba kvalitātes izvērtējumu sniedz:
24.1. pašvērtējuma ziņojums,
24.2. Skolas attīstības plāns.
25. Informāciju par izmantojamo mācību literatūru sniedz:
25.1. izdruka katra mācību gada noslēgumā,
25.2. saraksti pie informācijas stenda.
26. Informāciju par pēcpārbaudījumiem un papildu mācību pasākumiem sniedz:
26.1. liecībā,
26.2. ierakstītā vēstulē.
27. Informāciju par uzņemšanu sniedz:
27.1. informācijas stendā,
27.2. Skolas mājas lapā.

V Kārtība, kādā vecāki var izteikt priekšlikumus

28. Priekšlikumus Skolas darba organizācijas uzlabošanai vecāki var izteikt pedagogiem atbalsta personālam un skolas administrācijai.
29. Priekšlikumus var izteikt aptaujās, vēstulēs, iesniegumos.
30. Priekšlikumus var izteikt mutiski, rakstiski vai elektroniski.
31. Priekšlikumus iesnieguma formā jānoformē atbilstoši Iesniegumu likumam.
32. Komentārus par izglītojamā sasniegumiem un saņemto informāciju vecāki var izteikt pedagogiem, atbalsta personālam un skolas administrācijai mutiski individuālās sarunās, ierakstot skolēna dienasgrāmatās vai sekmju grāmatiņās vai elektroniski.
33. Pedagogam atbilde jāsniedz Iesniegumu likumā paredzētajā kārtībā.

VI Kārtības un grozījumu pieņemšana

34. Kārtību izdod direktors.
35. Grozījumus var veikt direktors, ierosināt pedagoģiskā padome, Skolas padome, Vecāku padome.

Bauskas 1.vidusskolas direktors:/paraksts/R. Žabovs

Dokuments PDF formātā

Komentāri slēgti.