Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas Valsts ģimnāzija”
IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Bauskā

2011. gada 28.aprīlī
Nr.10

Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 3.pantu,
Vispārējās izglītības likuma
31.panta otro daļu, 41.pantu,
MK 01.11.2005.noteikumiem Nr. 822
„Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo
uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē
vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” ,
Bauskas Valsts ģimnāzijas nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Izglītojamo uzņemšanas Kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka prasības izglītojamo uzņemšanai Bauskas Valsts ģimnāzijā.
2. Bauskas Valsts ģimnāzijā (turpmāk tekstā – ģimnāzija) vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās konkursa kārtībā tiek uzņemtas Izglītības likumā noteiktās personas.
3. Uzņemšana visās ģimnāzijas programmās notiek pēc vienotiem principiem un kārtības.

4. Ģimnāzijā uzņem skolēnus vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā (programmas kods 23011111) un vispārējās vidējās izglītības programmās:

4.1 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods 3101 1011);
4.2 vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmu (kods 3101 4011 komerczinības);
4.3 vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu (kods 3101 2011);
4.4 vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (kods 3101 3011).
5. Pamats izglītojamo uzņemšanai ir liecība vai apliecība par vispārējo pamatizglītību ar sekmju izrakstu.

II. Uzņemšana vispārējās pamatizglītības programmā

6. Izglītojamo uzņemšana 7. klasēs notiek konkursa kārtībā uz iesniegto dokumentu pamata, ņemot vērā gada vērtējumu vidējā rādītāja un valsts pārbaudes darbu ( latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās) vidējā vērtējuma summu, kur 1 balle veido 1 punktu.

7. Pie vienādiem konkursa rezultātiem prioritārā secībā ņem vērā:

7.1. gada vērtējumu latviešu valodā un matemātikā, kur 1 balle sastāda 1 punktu;
7.2 piedalīšanos olimpiādēs un mācību priekšmetu konkursos, saņemot 1 papildpunktu.

8. Ārpus konkursa 7. klasē prioritārā secībā tiek uzņemti izglītojamie:

8.1. kuru vērtējumi liecībā visos mācību priekšmetos ir 6 – 10 balles;
8.2. kuri iepriekšējos divos mācību gados ieguvuši godalgotas vietas novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs.
9. Izglītojamo uzņemšana 8. un 9. klasē notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā vērtējumus liecībā vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā).

III. Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās

10. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir:

10.1. apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir saņemts);
10.2. 11. un 12.klasē – liecība vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā);
10.3. ja pamatizglītība iegūta citā valstī, – izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.
11. Izglītojamo uzņemšana 10. klasē notiek konkursa kārtībā uz iesniegto dokumentu pamata, ņemot vērā gada un valsts pārbaudes darbu vērtējumus profilējošos priekšmetos (skat. Pielikumu nr.1). Apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā nedrīkst būt vērtējumi zemāki par 4 ballēm.

12. Pie vienādiem konkursa rezultātiem prioritārā secībā ņem vērā:

12.1. sekmju izraksta vidējo vērtējumu ballēs;
12.2. rezultātus, kas iegūti novada, reģiona vai valsts līmeņa olimpiādēs un konkursos;
12.3. izglītojamais pamatizglītības programmu apguvis Bauskas Valsts ģimnāzijā;
12.4. sasniegumus sportā, mākslā.

13. Ārpus konkursa 10. klasē tiek uzņemti izglītojamie:

13.1. kuru vērtējumi liecībā visos mācību priekšmetos ir 6 – 10 balles;
13.2. kuriem gada un valsts pārbaudes darbu sasniegumu vērtējumu summa profilējošajos priekšmetos ir vismaz 42 punkti, kur 1 punktu veido 1 balle ( skat. Pielikums nr.2 );
13.3. kuri iepriekšējos divos mācību gados profilējošos priekšmetos ieguvuši godalgotas vietas novada, reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs.

.
IV. Dokumentu pieņemšana

14. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas:

14.1. izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;
14.2. izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā;
14.3. izvēlētā izglītības programma.

15. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

15.1. iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
15.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamai sasniedzis 18 gadu vecumu, izrakstu no stacionārā/ambulatorā, pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
15.3. divas izglītojamā fotogrāfijas ( 3×4);
15.4. dzimšanas apliecības kopiju vai pases kopiju (iesniedzot jāuzrāda oriģināls);
15.5. citus sasniegumu izcilības rādītājus apliecinošus dokumentus.

V. Uzņemšanas kārtība

16. Ar direktora rīkojumu līdz kārtēja gada 1 aprīlim izsludina dokumentu iesniegšanas termiņus.
17. Ar direktora rīkojumu līdz kārtējā gada 1.maijam izveido Uzņemšanas komisiju, kuras sastāvā ir direktors, direktora vietnieki, MK vadītāji, klašu audzinātāji.
18. Uzņemšanas komisija apkopo konkursa rezultātus. Konkursa rezultātus ieraksta protokolā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

19. Uzņemšanas komisija var rīkot pārrunas ar pretendentiem:

19.1 par konkursa rezultātiem. Gadījumā, ja pretendents nav izturējis konkursu, komisija var piedāvāt konkursa kārtībā vietu citā izglītības programmā, kurā ir brīva vieta;
19.2 par gatavību piedalīties ārpusstundu nodarbībās, ģimnāzijas pašdarbības un sporta kolektīvos;
19.3 par vēlmi iekļauties un darboties izglītojamo pašpārvaldē.
20. Par konkursa rezultātiem izglītojamos informē piecu darba dienu laikā pēc dokumentu pieņemšanas pēdējā termiņa.
21. Uzņemšanas komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Izglītības pārvaldes vadītājam 5 darba dienu laikā.
22. Izglītojamo uzņem izglītības iestādes noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu.
23. Ģimnāzija var rīkot papildus uzņemšanu augustā. Papildus uzņemšanas datumu kārtējā gadā nosaka direktors.
DIREKTORS R.ŽABOVS
SASKAŅOTA
Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 28.aprīlī
(prot.Nr.__, __§)
1.pielikums

Konkursa kritēriji izglītojamo uzņemšanai vidējās izglītības programmās

Programma Profilējošie priekšmeti
Vispārizglītojošā virziena
izglītības programma
(kods 3101 1011)
Matemātika
Latviešu valoda
Pirmā svešvaloda
Ķīmija+ bioloģija+ fizika –vidējais vērtējums
Profesionāli orientētā virziena
izglītības programma
(kods 3101 4011)
Matemātika
Latviešu valoda
Pirmā svešvaloda
Ķīmija+ bioloģija+ fizika –vidējais vērtējums
Matemātikas, dabas zinību
un tehnikas virziena izglītības programma
(kods 3101 3011)
Matemātika
Pirmā svešvaloda
Fizika (gada vērtējums)
Latviešu valoda (eksāmena vērtējums)
Ķīmija+ bioloģija- vidējais vērtējums
Humanitārā un sociālā virziena
izglītības programma
(kods 3101 2011)
Latviešu valoda
Pirmā svešvaloda
Otrā svešvaloda
Matemātika
2.pielikums

Kritēriji ārpus konkursa izglītojamo uzņemšanai
vidējās izglītības programmās

Programma Profilējošie priekšmeti Minimālo punktu summa,
gada vērtējums +
valsts pārbaudes darba vērtējums ( 1 punktu veido 1 balle)
Vispārizglītojošā virziena
izglītības programma
(kods 3101 1011)
Matemātika
Latviešu valoda
Pirmā svešvaloda
Ķīmija+ bioloģija+ fizika –vidējais vērtējums
Vismaz 42 punkti
Profesionāli orientētā
virziena izglītības programma
(kods 3101 4011)
Matemātika
Latviešu valoda
Pirmā svešvaloda
Ķīmija+ bioloģija+ fizika –vidējais vērtējums
Vismaz 42 punkti
Matemātikas, dabas zinību
un tehnikas virziena izglītības programma
(kods 3101 3011)
Matemātika
Pirmā svešvaloda
Fizika (gada vērtējums)
Latviešu valoda (eksāmena vērtējums)
Ķīmija+ bioloģija- vidējais vērtējums
Vismaz 42 punkti
Humanitārā un sociālā
virziena izglītības programma
(kods 3101 2011)
Latviešu valoda
Pirmā svešvaloda
Otrā svešvaloda
Matemātika
Vismaz 42 punkti

Dokumenti

Ko teiksi?