Bauskas 1. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

BAUSKAS 1. VIDUSSKOLAS
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Bauskā
2011. gada 22. janvārī

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2. punktu,
Vispārējās izglītības likuma
10. panta 3. daļas 2. punktu.

I Vispārīgie jautājumi

1. Bauskas 1. vidusskolas (turpmāk – Skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar

2. Noteikumi nosaka:

2.1. izglītības procesa organizāciju;
2.2. izglītojamo tiesības un pienākumus;
2.3. uzvedības noteikumus skolā;
2.4. pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu;
2.5. atbildību par noteikumu neievērošanu;
2.6. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietojumu izglītības iestādē;
2.7. kārtību, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas;
2.8. alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu skolā un tās teritorijā;
2.9. kārtību, kādā izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām;
2.10. amatpersonas, kuras ir atbildīgas par izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem.

3. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta.

II Izglītības procesa organizācija

4. Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas. Skola strādā vienā maiņā.

5. Skolas parādes durvis atvērtas no plkst. 700 līdz 1900.

6. Skolas pagalma durvis stundu laikā ir aizvērtas.

7. 1.-4. klases strādā pēc klašu sistēmas (atskaitot mūzikas un sporta stundas), 5.–12. klases pēc kabinetu sistēmas.

8. Mācību organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Stundas garums 1.-12. klasēs ir 40 minūtes.

9. Mācību stundu sākums ir plkst. 800.

10. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu. 2 minūtes pirms stundas sākuma dod brīdinājuma zvanu, pēc kura skolēniem jādodas uz mācību telpu.

11. Starpbrīžu ilgums:

1.-4. klasēm

pēc 1. stundas – 10 minūtes;
pēc 2. stundas – 10 minūtes;
pēc 3. stundas – 10 minūtes;
pēc 4. stundas – 20 minūtes;
pēc 5. stundas – 10 minūtes;
pēc 6. stundas – 10 minūtes;
5.-12. klasēm

pēc 1. stundas – 10 minūtes;
pēc 2. stundas – 10 minūtes;
pēc 3. stundas – 20 minūtes;
pēc 4. stundas – 10 minūtes;
pēc 5. stundas – 30 minūtes;
pēc 6. stundas – 10 minūtes;
pēc 7. stundas – 10 minūtes;
pēc 8. stundas – 10 minūtes.

12. Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas nākošajai dienai izliek pie stundu saraksta līdz plkst. 1200.

13. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos. Ēdināšana notiek pēc 3., 4. un 5. stundas. Skolas ēdnīcā siltās pusdienas ēd:

pēc 3. stundas (1020) – 5.-7. klašu skolēni,
pēc 4. stundas (1120) – 1.-4. klašu skolēni,
pēc 5. stundas (1210) – 8.-12. klašu skolēni.

14. Launags pagarinātai grupai pēc 6. stundas.

15. Pēc 1. un 2. stundas pamatskolas izglītojamie dzer pienu.

16. Pasākumi skolā beidzas:

1.–6. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 2000,
7.–9. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 2100,
10.-12. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 2200.

17. Pieņemšanas laiks (var tikt mainīts, informācija izvietota pie informācijas stenda un uz telpas durvīm).

Pirmdien Otrdien Trešdien Ceturtdien Piektdien
Kanceleja 800-1200 800-1200 1300-1700 800-1200 800-1200
Direktors 1500-1700 1000 – 1300
Direktora
vietnieki
1400-1600 1400– 1600
Informācijas
centrs
800-1600 800-1700 800-1700 800-1600 800-1500
Psihologs 800-1430 800-1430 800-1430 800-1630 800-1330
Logopēds 1515-1730 800-835
1430-1640
800-1020
Sociālais
pedagogs
1300-1600
(5.-12.kl.)
1200-1500
(1.-4.kl.)
800-1300
Medmāsa 800-1600 800-1500 800-1500 800-1400 800-1500
Zobārsts 800-1400 800-1400 800-1400 800-1400 800-1400
Ēdnīca 800-1600 800-1600 800-1600 800-1600 800-1500

18. Informācijas centra izmantošanas kārtību nosaka Skolas Informācijas centra reglaments.

III Izglītojamo tiesības

Izglītojamie ir tiesīgi:

19. iegūt pašvaldību apmaksātu pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vidējo izglītību;

20. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, nepārkāpjot ētikas normas;

21. izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, informācijas centru un lasītavu, informātikas kabinetus un mācību līdzekļus;

22. saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību Skolā un tās organizētajos pasākumos;

23. ierosināt izveidot Skolas pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolas nolikumam, Skolēnu pašpārvaldes reglamentam;

24. atbalstīt un aktīvi darboties ārpusstundu pasākumos un Skolas sabiedriskajā darbībā;

25. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;

26. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos;

27. iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos mācību priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās un ārpusstundu nodarbībās;

28. saņemt pedagogu konsultācijas;

29. stundās un nodarbībās strādāt netraucēti;

30. iepazīties ar izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību skolā;

31. saņemt motivētu savu zināšanu vērtējumu;

32. pārstāvēt skolu olimpiādēs, konkursos un citos pasākumos;

33. zināt iespējamo pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu;

34. zināt, kāda atbildība ir par iekšējās kārtības noteikumu nepildīšanu;

35. saņemt atbalstu no skolas pedagogiem, administrācijas un atbalsta personāla;

36. saņemt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību un zobārstniecības pakalpojumus;

37. piedalīties skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā;

38. no stundām brīvajā laikā piedalīties savas klases telpas uzkopšanā, skolas apkārtnes un pilsētas
sakopšanas talkās;

39. saņemt ēdināšanas pakalpojumus skolā.

IV Izglītojamo pienākumi:

Izglītojamā pienākumi ir šādi:

40. iegūt pamatizglītību;

41. ievērot Skolas nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus

42. ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību;

43. apmeklēt visas mācību stundas. To apmeklējums saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu ir obligāts;

44. mācīties sistemātiski un atbilstoši savām spējām, pildīt mājas darbus un gatavoties mācību stundām;

45. ierasties uz mācību stundām un citām nodarbībām savlaicīgi. Pēc pirmā zvana doties uz mācību kabinetu,
ar otro zvanu atrasties mācību telpā;

46. stundās un nodarbībās ievērot darba disciplīnu, pedagogu prasības;

47. iepazīties ar mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņām nākošajai dienai;

48. ierasties uz mācību stundām un ārpusstundu nodarbībām, līdzi ņemot pedagoga noteiktos mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas , pierakstu un mājas darbu burtnīcas, rakstāmlietas, dienasgrāmatu un citus piederumus);

49. ievērot pieklājību, pašsavaldīšanos un citas uzvedības kultūras prasības saskarsmē ar pedagogiem, darbiniekiem un skolas biedriem;

50. vecāko klašu skolēniem ar savu uzvedību veicināt kulturālas uzvedības normu ievērošanu;

51. cienīt sevi un citus, turēt doto vārdu;

52. saudzēt skolas inventāru, telpas, mēbeles, mācību grāmatas un citus piederumus.

53. ievērot drošības instrukcijas, ceļu satiksmes noteikumus mācību ekskursijās, pārgājienos, sporta un citos masu pasākumos;

54. ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības, darba drošības noteikumus fizikas, ķīmijas, informātikas, mājturības, sporta un citās mācību stundās.

V Uzvedības noteikumi skolā
Skolā
:

55. Skolā un tās teritorijā aizliegta alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu glabāšana, realizēšana, iegādāšanās un lietošana, azartspēļu spēlēšana.

56. Neienest skolā un tās teritorijā sprāgstvielas, kaitīgas ķīmiskās vielas.

57. Ierasties skolā uz mācībām lietišķā stila apģērbā, atbilstoši savam vecumam, sezonai.

58. Uz skolas un valsts svētkiem ierasties svētku apģērbā.

59. No mācībām brīvajā laikā uzvesties klusu, lai netraucētu pārējām klasēm mācību darbu.

60. Virsdrēbes (lietussargi, cepures u.c.) jāatstāj garderobē. Mācību telpās ienākt virsdrēbēs un tur tās glabāt nav atļauts.

61. Pārtikas produktus lietot tikai skolas ēdamzālē un kafejnīcā.

62. Aiziet no mācību stundām drīkst uz vecāku iesnieguma pamata, iepriekš informējot klases audzinātāju vai administrāciju.

63. Akūtas saslimšanas gadījumā var aiziet no stundām ar skolas medmāsas atļauju, par to informējot klases audzinātāju.

64. Kavējumu attaisnojošas zīmes iesniegt klases audzinātājam 2 dienas pēc ierašanās skolā. Kavējumus drīkst attaisnot:

65. Ārkārtas situācijās ievērot evakuācijas rīcības plānu, kas atrodas katrā mācību kabinetā;

Stundā:

66. Izslēgt stundās, pasākumos, nodarbībās mobilos telefonus, CD/DVD atskaņotājus, radio, portatīvos un plaukstdatorus. Nelietot fotoaparātus, kameras un citas ierīces, kas traucē mācību stundu. Tie nedrīkst atrasties uz sola.

67. Stundu (nodarbību) laikā jāievēro disciplīna un klusums. Jārūpējas par kabineta un savas darba vietas kārtību un tīrību.

68. Uz sporta stundām ierasties sporta tērpā un sporta apavos.

69. Ja ir nokavēts stundas (nodarbības) sākums, skolēnam, ieejot mācību telpā, jāatvainojas skolotājam par stundas (nodarbības) traucēšanu.

70. Pēc mācību stundas jāsakārto sava darba vieta, jāpaceļ papīri, pēc pēdējās stundas jāpaceļ krēsls.

Starpbrīdī:

71. Starpbrīžos skolēni atstāj klases telpu.

72. Starpbrīžos skolēni uzturas skolas telpās un labvēlīgos laika apstākļos – skolas teritorijā.

73. Jāievēro kulturālas uzvedības un saskarsmes normas.

74. Skolēniem jāizpilda skolas pedagogu, darbinieku un skolas dežuranta prasības.

75. Aizliegts sēdēt uz palodzēm, grīdas, skriet pa gaiteņiem un kāpnēm.

76. Saudzēt gaiteņos un Skolas teritorijā esošos zaļos augus, zālājus.

Pasākumos:

77. Ievērot drošības instrukcijās noteikto kārtību.

78. Klases pasākumu laikā izglītojamais ir līdzatbildīgs par kārtību un tīrību pasākuma norises laikā.

79. Pēc pasākuma klases telpu dalībnieki atstāj sakārtotu.

Ēdamzālē:

80. Jāievēro kārtība, higiēnas prasības, kā arī saudzīgi jāizturas pret ēdnīcas inventāru. Jāievēro galda kultūru, jāveic pašapkalpošanos (saņemt pusdienas, aiznest lietotos traukus).

Datorklasē:

81. Jāievēro datorklases lietošanas kārtība:

81.1. Ienākot datorklasē skolēnam jāprasa atļauja lietot datoru.
81.2. Datorklasē nedrīkst strauji pārvietoties (skriet, lēkt, grūstīties, mest priekšmetus).
81.3. Pie datora nedrīkst strādāt virsdrēbēs, somas jāatstāj tām paredzētajā vietā.
81.4. Par traucējumiem datora darbībā nekavējoties jāziņo skolotājam.
81.5. Datorklasē drīkst gatavoties informātikas, programmēšanas un citu priekšmetu stundām, izmantot elektronisko pastu, meklēt informāciju Internetā.
81.6. Datorklasē nedrīkst apmeklēt Interneta lapas ar vardarbīgu, rasistisku vai pornogrāfisku saturu.
81.7. Datorklasē nedrīkst spēlēt datorspēles.
81.8. Pievienot un atvienot datoram dažādas ierīces (tastatūru, peli, austiņas, zibatmiņu u.c.) drīkst tikai ar skolotāja atļauju.
81.9. Aizliegts dzēst, mainīt vai citādi bojāt citu lietotāju failus.
81.10. Aizliegts bojāt datora programmatūru un mainīt uzstādījumus.
81.11. Aizliegts lejuplādēt no Interneta un palaist programmas.
81.12. Datorkrēsli jālieto saudzīgi, tikai sēdēšanai.
81.13. Kabinetā nav atļauts ēst un dzert, datoru tuvumā nedrīkst būt nekādi šķidrumi.
81.14. Nedrīkst aizsegt ierīču ventilācijas atveres vai bāzt tajās kādus priekšmetus.
81.15. Nedrīkst demontēt, pārvietot vai citādi bojāt klases aprīkojumu.
81.16. Darbu beidzot jāsakārto darba vieta.

VI Pamudinājumu un apbalvojumu kārtība

Pamudinājumi:
82. Par labu mācību, sabiedrisko darbu, panākumiem mācību priekšmetu skolas un rajona olimpiādēs, aktīvu un rezultatīvu sporta darbu, izglītojamie saņem Skolas Pateicības rakstus, Atzinības rakstus un balvas.

83. Katru gadu martā 7.-12. klasēs izvirza kandidātus skolas Gada skolēnam, kuri piedalās konkursā par titula “Gada skolēns” iegūšanu.

84. Katru gadu labākie mācībās, olimpiāžu uzvarētāji, aktīvākie sabiedriskā darba veicēji, labākie mākslinieciskie kolektīvi saņem bezmaksas ekskursiju pa Latvijas skaistākajām vietām vai daļēji apmaksātu braucienu uz ārzemēm.

85. Par izglītojamā centību mācībās, pozitīvu attieksmi pret darbu skolas administrācija izsaka pateicību vecākiem.

Līmenis Amatpersona Pamudinājumu un apbalvojumu veidi Iespējamā rīcība
1 Priekšmeta skolotājs
 • Uzslava
 • Mutiska pateicība
 • Ieraksti dienasgrāmatās
 • Pateicība vecākiem
 • Pateicības, atzinības mācību priekšmetā
Rosina augstākiem apbalvojumiem
2 Klases audzinātājs
 • Uzslava
 • Mutiska pateicība
 • Pateicība dienasgrāmatās
 • Pateicība vecākiem
 • Atzinības vēstule
Rosina augstākiem apbalvojumiem
3 Direktora vietnieki
 • Atzinības par sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs, sportā, ārpusklases darbā;
 • Olimpiāžu, konkursu uzvarētāju sveikšana;
 • Sportā – atzinības raksti u.c. apbalvojumi;
 • Pateicības raksti vecākiem
Rosina augstākiem apbalvojumiem
4 Direktors
 • Labāko skolēnu – olimpiāžu uzvarētāju, viņu skolotāju un vecāku pieņemšana;
 • Skolas iespēju izmantošana materiālo balvu piešķiršana
Rosina augstākiem pašvaldības apbalvojumiem
5 Pedagoģiskās padomes sēde Atzinības rakstu piešķiršana Rosina direktoru apbalvot:

 • Uzvarētājus olimpiādēs;
 • Izlaidumā – labākos absolventus

VII Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

86. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamais raksta paskaidrojumu skolas direktoram. Tas glabājas izglītojamā personas lietā.

87. Par nodarījumu klases audzinātājs, priekšmeta pedagogs vai skolas administrācija var piemērot sodu:

87.1. izteikt mutisku vai rakstisku aizrādījumu,
87.2. ierakstīt piezīmi klases uzvedības burtnīcā,
87.3. ierakstīt piezīmi dienasgrāmatā,
87.4. telefoniski vai elektroniski ziņot vecākiem vai aizbildņiem,
87.5. direktors var izteikt rakstiski brīdinājumu vai rājienu, to glabā personas lietā,
87.6. uzaicināt izglītojamo uz administrācijas sanāksmi, Skolas padomes, Vecāku padomes sēdi un dot pārbaudes laiku. Pēc tā beigām izglītojamais atskaitās par paveikto,
87.7. uzaicināt izglītojamo kopā ar vecākiem uz pārrunām pie skolas administrācijas, uz Skolas padomes vai Vecāku padomes sēdi,
87.8. sociālais pedagogs var rakstiski ziņot pašvaldības sociālajam dienestam.

88. Ja izglītojamais lieto, vai ir lietojis alkoholu, ja ir aizdomas par narkotisko vielu lietošanu, skolas administrācija ziņo policijai un vecākiem, nepieciešamības gadījumā izsauc ātro medicīnisko palīdzību.

89. Ja izglītojamais pielieto vardarbību vai veic krimināli sodāmu pārkāpumu, administrācija ziņo policijai un vecākiem.

90. Ja izglītojamais sabojājis Skolas īpašumu, ziņo izglītojamā vecākiem un vienojas par izdarītā kaitējuma seku likvidēšanu. Ja vienošanās nav panākta, skolas administrācija ziņo policijai.

91. Direktors lemj par 10.-12. klašu izglītojamo iespējām turpināt izglītību Bauskas 1.vidusskolā:

91.1. ja izglītojamais atkārtoti neattaisnoti kavē vairāk kā 20 mācību stundas,

91.2. nav vērtējumu gadā 3 mācību priekšmetos vai tie ir nepietiekami,

91.3. trīs reizes nav reaģējis uz atkārtotiem rakstiskiem aizrādījumiem par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

VIII Neattaisnoto kavējumu novēršanas kārtība

92. Rīcība neattaisnoti kavētu stundu gadījumā:

92.1. Klases audzinātājs:

92.1.1. Ja skolēns neattaisnoti kavējis 1 stundu, tad saņem mutisku aizrādījumu no klases audzinātāja;
92.1.2. 2-3 stundas, tad klases audzinātājs ieraksta dienasgrāmatā brīdinājumu;
92.1.3. 4-6 stundas, tad klases audzinātājs informē skolēna vecākus telefoniski un ieraksta dienasgrāmatā;
92.1.4. 7-10 stundas, tad klases audzinātājs aicina uz sarunu skolēnu ar vecākiem,
92.1.5. ja kavēts vairāk par 10 stundām, klases audzinātājs sadarbībā ar sociālo pedagogu organizē sarunu ar skolēnu, lai noskaidrotu kavējumu iemeslu un novērstu kavējumus.

92.2. Sociālais pedagogs:

92.2.1. Ja nokavētas no 11-15 stundām, tad sociālais pedagogs risina problēmu ar skolēnu un skolēna vecākiem vai aizbildni, pēc vajadzības pieaicina skolas atbalsta personālu.
92.2.2. Ja kavēts vairāk par 15 stundām, sociālais pedagogs sarunā pieaicina direktora vietnieku izglītības jomā.

92.3. Direktora vietnieks izglītības jomā :

92.3.1. Ja kavēts vairāk par 15 stundām, tad skolēnam tiek noteiktas obligātās konsultācijas mācību priekšmetā.
92.3.2. Ja skolēns turpina kavēt mācību stundas, jautājumu izskata skolas vadības sēdē vai vecāku padomes sēdē.

92.4. Skolas vadība:

92.4.1. Ja kavētas 20 stundas, tad skolēns ar vecākiem tiek izsaukts uz skolas vadības sēdi. Skolas vadības sēdē var izteikt mutisku vai rakstisku aizrādījumu, kas tiek pievienots skolēna personas lietai.
92.4.2. Ja kavēts vairāk par 20 stundām, skola ziņo pašvaldības sociālajam dienestam.

IX Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas

93. Nepiederoša persona ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav Bauskas 1. vidusskola.
94. Uzturēšanās kārtība skolā:

94.1. Nepiederošas personas var ielaist Skolā no plkst. 730 līdz 1800.

94.2. Nepiederošas personas (apmeklētājs), iepriekš piesakoties un norādot risināmo jautājumu, var apmeklēt skolas pedagogu, vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku un vietu.

94.3. Papildus 92.2. punktā minētajam mācību gada sākumā tiek noteikta mēnesī viena vecāku diena un laiks, kad, iepriekš piesakoties, var apmeklēt ikvienu skolas pedagogu. Tā ir ierakstīta skolēna dienasgrāmatā.

94.4. Iepriekšēja pieteikšanās notiek, ierakstot skolēna dienasgrāmatā vai telefoniski, vai elektroniski.

94.5. Ārkārtas gadījumā apmeklētājs ierodas skolā bez iepriekšējas pieteikšanās.

94.6. Ja apmeklētājs saskaņojis savu vizīti ar Skolas darbinieku, skolas pārstāvis var pavadīt apmeklētāju pie attiecīgā Skolas darbinieka vai uz vajadzīgo vietu.

94.7. Vecāki, aizbildņi, ģimenes locekļi, pavada un sagaida skolēnus Skolas vestibilā.

94.8. 5-gadīgos, 6-gadīgos skolēnus, uzrādot dežurantam Skolas izsniegtu caurlaidi, drīkst pavadīt un sagaidīt gaitenī, kur atrodas klases telpa.

94.9. 1. klašu skolēnus septembrī un oktobrī, uzrādot dežurantam Skolas izsniegtu caurlaidi, drīkst pavadīt un sagaidīt gaitenī, kur atrodas klases telpa.

94.10. Par nepiederošās personas uzturēšanos Skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, pie kura šī persona ieradusies.

94.11. Skolēni ar nepiederošām personām var tikties vestibilā.

94.12. Skolas ārpusstundu pasākumos pieaicināto personu sastāvu nosaka Skolas vadība, par viņu ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild pasākuma organizators.

X Kārtība, kas nosaka izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai

95. Par jebkura riska vai ekstremālu situāciju, kura apdraud izglītojamo drošību vai veselību, nekavējoties ir jāziņo skolas vadībai.

96. Gadījumā, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, steidzīgi jāziņo klases audzinātājām, priekšmetu skolotājiem, skolas vadībai, atbalsta personāla vai apkalpojošā personāla pārstāvjiem.

XI Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietošana izglītības iestādē

97. Evakuācijas plāni un rīcības plāni ugunsgrēka pamanīšanas gadījumā izvietoti atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām katra ēkas stāva gaitenī labi pārredzamās vietās.

98. Mācību telpās redzamā vietā ir izvietota informācija par rīcības kārtību evakuācijas laikā.

99. Operatīvā dienesta izsaukšanas tālruņi ir izvietoti pie informācijas stenda, pie koplietošanas telefona gaitenī un telpā, kur ir telefons.

XII Kārtība, kādā izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām

100. Izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs katru gadu septembrī.

101. Ja iekšējās kārtības noteikumos tiek veikti grozījumi, tad klases audzinātājs iepazīstina ar tiem 3 nedēļu laikā pēc to pieņemšanas.

XIII Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos

102. Grozījumus var ierosināt skolas direktors, skolēnu pašpārvalde, Pedagoģiskā padome, Skolas padome, Vecāku padome un Dibinātājs.

Bauskas 1. vidusskolas direktors:/paraksts/ R.Žabovs

Dokumenti

Ko teiksi?