2012-05-20

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā

Tēma Latvija, Skola , 2012-05-20 @ 23:40 , autors

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā 2011./2012. mācību gadā

Ministru kabineta noteikumi Nr.715, 2008-09-02,
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem
:

17. Valsts pārbaudījumi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi ir ne mazāk kā četri:

17.1. centralizētais eksāmens latviešu valodā;
17.2. centralizētais eksāmens vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles;
17.3. centralizētais eksāmens matemātikā;
17.4. vismaz viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles, kurš atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

17.4.1. mācību priekšmetā, kurā eksāmenu (izņemot šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3.apakšpunktā minētos) organizē Valsts izglītības satura centrs;
17.4.2. mācību priekšmetā, kura apjoms izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām un kurā eksāmenu organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde.

Vairāk »