2009-06-03

Uzņemšana vidusskolā 2009./2010. mācību gadam!

Tēma Skola , 2009-06-03 @ 11:18 , autors

Bauskas 1. vidusskolā skolēnu uzņemšana mācībām 10. klasē
2009./2010. mācību gadā:

 • Dokumentu iesniegšana skolas kancelejā
  15., 16. jūnijā no 08.00 līdz 12.00 un
  no 13.00 līdz 17.00
 • Pārrunas ar uzņemšanas komisiju 17. jūnijā no plkst. 8.00
 • Rezultātu paziņošana skolas zālē 19. jūnijā plkst. 13.00

Bauskas 1. vidusskola piedāvā 4 vispārējās vidējās izglītības programmas:

 • matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programmu;
 • humanitārā un sociālā virziena programmu;
 • vispārizglītojošā virziena programmu (komerczinības);
 • vispārizglītojošā virziena programmu.

Bauskas 1. vidusskolas izglītojamo uzņemšanas kārtība 10. klasēs“:

9. Izglītojamais stājoties skolā iesniedz dokumentus:
9.1. direktoram adresētu iesniegumu (skolas veidlapa),
9.2. dokumentu kopiju par iepriekš iegūto izglītību,
9.3. dzimšanas apliecības/pases kopiju, uzrādot oriģinālus,
9.4. izziņu no pašvaldības par dzīves vietu,
9.5. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) un potēšanas karti (veidlapa Nr.63/u),
9.6. divas izglītojamā fotogrāfijas (3×4cm) un skolēna apliecību.

Mūsu adrese: Uzvaras iela 10, Bauska LV3901
tālruņi: kanceleja- 63960870, direktors – 63922152

Komentāri slēgti.