2008-02-27

Prieks par skolēnu lieliskajiem mācību darba sasniegumiem

Tēma Bauska, Skola , 2008-02-27 @ 15:48 , autors

Februāris ir tas laiks skolās, kad varam pavērtēt, kā mūsu īpaši talantīgajiem, apdāvinātajiem skolēniem ir veicies konkursos, olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā.
Tie skolēni, kuri mērķtiecīgi gatavojas savai nākotnes profesijai, ir sapratuši, ka katrs paveiktais uzdevums ārpus mācību darba ir vēl viens solis tuvāk izvirzītajam mērķim. Protams, gatavošanās olimpiādēm prasa papilddarbu bibliotēkās, lasītavās, internetā, konsultācijās ar skolotājiem.

Lai veiksmīgi piedalītos olimpiādēs, skolēniem ir padziļināti jāapgūst mācību viela, jāinteresējas par attiecīgo zinātni vai mākslas nozari. Mācību priekšmetu olimpiāžu saturs ir sarežģītāks un prasības augstākas, nekā tas noteikts mācību priekšmeta standartā. Ja skolēnam ir īpaša interese par kādu mācību priekšmetu, tad piedalīšanās olimpiādē ir lieliska iespēja attīstīt savas dotības šajā zinību jomā.
Bauskas 1. vidusskolā īpaša uzmanība tiek veltīta darbam ar talantīgajiem bērniem. Katru otrdienu 1. mācību stunda ir tas laiks, kurā skolotāji strādā ar skolēniem, kuri ir ieinteresēti gatavoties olimpiādēm. Par olimpiāžu norises gaitu un rezultātiem ir regulāra informācija un pateicības par veiksmēm. Mācību gada noslēgumā veiksmīgākie olimpiāžu dalībnieki dodas ekskursijā pa ievērojamām kultūras un vēstures vietām. Skolēni saņem atzinības rakstus un piemiņas balvas.
Arī šajā mācību gadā ir daudz veiksmju.

Rajona latviešu valodas un literatūras 34. olimpiādē 1. vietu ieguvusi 9. klases skolniece Marta Liepa, atzinības Ronetai Mārai Eglei, Terēzei Strazdiņai un 8. klases skolniecei Anna Brazovskai, bet 11.-12. klašu grupā 1. vieta Anželikai Rastegajevai, 2. vieta Laumai Vallenčukai, atzinības Egitai Krastiņai un Gintai Sirmelei.

Vācu valodas olimpiādē priecājamies par Kristas Belševicas iegūto 1. vietu, Kārļa Atvara 2. vietu, bet vidusskolas grupā Laumai Vallenčukai 3. vieta un Artim Zineram 2. vieta.

Angļu valodas olimpiādē vislabākos rezultātus ieguvusi Anna Zinere, Anna Galviņa, bet Lindai Rozei, Kitijai Morozovai un Mikum Markevičam atzinība.
9. klašu grupā 1. vieta Kasparam Ozolam, 2. vieta Edgaram Kirkilam.
Lindai Rozei izcils rezultāts arī politikas olimpiādē, iegūta 1. vieta.

Ar labiem rezultātiem mūsu skolēni piedalījušies arī krievu valodas olimpiādē: Anželikai Rastegajevai 1. vieta, atzinības Ivetai Ručkanovai, Alīnai Ivanovai, Kristapam Zaķim.

Šogad īpašas veiksmes matemātikas olimpiādē: trīs 1. vietas- 5. klašu grupā Aigaram Ružello, 8. klašu grupā Klāvam Galeniekam, 12. klašu grupā Sabīnei Kalderauskai. 6. klašu grupā Laurai Juškevicai 2. vieta, bet četri skolēni ieguvuši atzinības- Jānis Lanka, Kaspars Ozols, Ieva Indriksone, Ieva Ževneroviča.

Bioloģijas olimpiādē Mārai Dēliņai 2. vieta, Kristapam Semerovam 3. vieta.
Fizikas olimpiādē 1. vietu ieguvuši 9. klases skolēns Kaspars Ozols un 10. klases skolēns Reinis Rudzītis.

Biznesa ekonomisko pamatu rajona olimpiādē Sabīnei Kalderauskai 1. vieta, bet Kasparam Jansonam un Kristapam Semerovam atzinības.
Mājturības/mājsaimniecības olimpiādē Lindai Strautzelei 2. vieta, Arturam Tomam Plešam 2. vieta. Vēlam abiem jauniešiem veiksmes valsts olimpiādē Rīgā!

Kultūras vēstures
olimpiādē rajonā 2. vieta Madarai Sargunai, Gunai Bērziņai 3. vieta, atzinība Kristīnei Karašniecei.
Informātikas olimpiādē Kasparam Ozolam 1. vieta.
Ģeogrāfijas olimpiādē Kristam Ķēniņam atzinība.

Jau trešo gadu valstī notiek publiskās runas konkurss, kurā 8.-12. klašu jauniešiem ir iespēja 4 minūšu garā priekšnesumā izteikt savu viedokli jebkurā valodā. Šī gada devīze: „Dažādā pasaule un es tajā”. Rajona konkursā piedalījās 43 skolēni un runāja latviešu, angļu, vācu un krievu valodās.
Visās klašu grupās mūsu skolas skolēni ieguva laureāta goda nosaukumu un tiesības piedalīties konkursā valstī 27. martā. 12. klašu grupā laureāte Madara Sarguna runāja angļu valodā, 10.-11. klašu grupā laureāte Elīna Millere latviešu valodā, bet 8.-9. klašu grupā laureāts Ralfs Zīlmanis- angļu valodā.

22. februāris mūsu skolā bija īsti skolēnu radošā darba svētki- 109 vienpadsmito klašu skolēni prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus sociālajās zinībās( 25 darbi), humanitārajās zinībās( 26 darbi), dabas zinībās (25 darbi). Ar katru gadu jauniešu pētījumi kļūst zinātniski bagātāki, daudz pārdomātu priekšlikumu, savdabīgs problēmu pieteikums un risinājums. Minēšu tikai dažas tēmas:

  • „Kultūras mantojums Ceraukstes pagastā”,
  • „Nodarbinātības problēmas Bauskā”,
  • „Demogrāfiskās problēmas Bauskā”,
  • „Bauskas ūdens problēmas”,
  • „Atkritumu šķirošana Bauskā”,
  • „Blogu popularitāte Bauskas 1. vidusskolas skolēnu vidū”,
  • „Nagi un to pieaudzēšanas ietekme uz citu veselību”,
  • „Enerģijas dzērienu ietekme uz organismu”,
  • „Emocionālā vardarbība ģimenē”.

Lieliski savu darbu paveikuši šādi skolēni: T. Kursišs, K.Ķēniņš, R.Sauka, O.Saulītis, M.Priede, A.Kāposta, L.Paušus, K.Rušmane, D.Ronis, A.Brazauska, S.Leja, A.Galviņa, S.Dervīta, E.Dzerkale, G.Pumpure. Labāko darbu autori piedalīsies rajona zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.

Mēs, skolotāji, esam gandarīti, ka spējam savos skolēnos attīstīt viņu talantus, radīt interesi par zinībām un lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem. Paldies visiem skolotājiem par lielo darbu savu skolēnu talantu bagātināšanā. Pateicamies arī skolēnu vecākiem. Tikai kopīgs darbs veidos mūsu bērnus par zinošiem un radošiem cilvēkiem.

Bauskas 1. vidusskolas dir. vietn. mācību darbā Maruta Lagzdiņa

Ko teiksi?